News

ABD Lİ ŞİRKETTEN İSTANBUL A OFİS

ABD Lİ ŞİRKETTEN İSTANBUL A OFİS

AKA uluslararos emlok sirketi, Istanbul/do ofis act. Zorlu Center’daki ofisin col’s’ loin Ix duvet dUzenlendi.

Read More
SOFİSTİKE LÜKS

SOFİSTİKE LÜKS

“Son donemde luks algisi tamamen degisti. $asaali, oryantalist luks tasanm tercihlerinin yerini sofistike luks anlayis aldi” diyen International Realty Group kurucusu Giovanna Guzman, Amerika’daki gayrimenkul yatirimlannda yeni trendleri bu sOzlerle aciklarken, Miami’de sOrmekte olan yeni rezidans

Read More
ABDDE GAYRİMENKULE YATIRIM ZAMANI

ABDDE GAYRİMENKULE YATIRIM ZAMANI

ABD’de, Florida eyaletin in degi§ik bolgelerinde konut, i§yeri ye arazilerle ilgili allm-satim i§lemlerini yhditen IRG, ozellikle Miami’de yaunm yap-mak isteyen yatinmcilan, burada bulunan in§aat sahipleri he tani§tirarak hem yatinm yapmalanna, hem de §irket ortaldiklan kurmalanna destek oluyorinternational Realty Group’un kurucusu G iovann a Guzman, “Son tic yilda sadece Miami bolgesine yapilan yatinm tutan 5 milyar dolan geol.

Read More
AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

AMERIKA’NIN onde gelen emlak bro-ker/an arasmda yer alan International Re-alty Group Istanbul’da offs nu. Yeni ofisle ozellikle Miami ye Baltimore’da yatinm yapmak isteyenlere daha kolay ulasmak ye yatinm yapmalanna destek olmak hedefle-niyor. $irketin kurucu ortaklan Giovanna Guzman ye Cengiz Barth, Tiirkiye’delci ilk ofislerinin acksmi yerdilderi bir davetle kutladi.

Read More
TÜRK YATIRIMCILARA (AĞRI: ABD DEN EV AL, KAZAN

TÜRK YATIRIMCILARA (AĞRI: ABD DEN EV AL, KAZAN

ABD’de ev sahibi olmak hemen herkesin riiyasithr. ABD’nin onde gelen emlak broker sirketleri International Realty Group (IRG) ve Property Invest (P1) USA, tam da bu hayali olanlara cevap verebilecek iki sirket. IRG ve PIUSA; ABD’nin Miami ve Baltimore 5ehirlerinde biiyiik bir gayrimenkul portfoytinii yonetiyor. Gerek konut, gerekse isyeri olarak
bircok cazip projeyi yannmalara sunuyor.

Read More
AMERİKANIN ÜNLÜ EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

AMERİKANIN ÜNLÜ EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYEDE OFİS AÇTI

Amerika’nm onde gelen emlak broker’lari arasm-da yer al= International Realty Group Istanbul’da offs acts. Sirketin kurucu ortaklari Giovanna Guz-man ve Cengiz Bawl’ hem 12’nd lcurulus yil &Mum-tenni hem de Tfirkiye’deld ilk ofislerinin aphsmi ver-dikleri bir davetle kutlach.

Read More
AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYE DE

AMERİKANIN EMLAK BROKER ŞİRKETİ TÜRKİYE DE

Amerika’nin emlak broker §irketi Tfirkiye’de Florida eyaletinin degisik bOlgelerinde konut, isyeri ve arazilerle ilgili alim-satim islemlerini yikuten International Realty Group ve Property Invest USA bUyOmeye devam ediyor.

Read More
PATRONLARIN VE YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN GAYRİMENKUL

PATRONLARIN VE YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN GAYRİMENKUL

2021 yslinda canlanma yaqanmiq ve muteahhitlerimizin Ustlendigi yeni proje tutarinda 20 milyar dolar olan ydlik hedef ilk 10 ayda Kasim sonu itibariyla ise yillik yeni proje tutu.’ 20.7 milyar dolardir. 2022 yilinda da bu seviyelerin korunmasi ve aqilmasi hedeflenmektedir. Ozellikie petrol fiyatlari bir sure daha geleneksel pazarlarimizda yeni projelerin hayata gecirilmesi kapsaminda bizler icin destekleyici olabilecektir.

Read More
TÜRK EMLAK YATIRIMCISININ GÖZÜ ABDDE

TÜRK EMLAK YATIRIMCISININ GÖZÜ ABDDE

Tiirk emlak yattrimctstnm ABD’de, ozellikle Miami ye Baltimore’a ilgisi katlanarak biiyiiyor. Yogun talep iizerine Istanbul’da da ofis acan ABD’nin onde gelen emlak brokerlart arastnda yer alan International Realty Group, gerek konut gerekse icyeri olarak bircok cazip projeyi yahrtmcdara sunuyor.

Read More